2021-11-05-členská schůze - sumář

Schůzi začal na čas předseda oddílu Viktor a v reálném čase průběh schůze streamoval přes WhatsApp Kuba:-)
Přesný průběh schůze nepochybně zachytí zápis ze schůze, který bude  ZDE ke stažení jakmile ho výbor připraví. Ale jednotlivé významné body je možné (a potřebné!) zmínit a komentovat už nyní (viz níže).
 
Předně je třeba výbor pochválit, že přišel s ucelenou agendou aktivit pro příští rok, s konkrétními termíny jednotlivých akcí a s deklarovaným odhodláním jednotlivé termíny neměnit a rovněž tak trvat bezpodmínečně na dodržování stanovených termínů od jednotlivých členů (třeba na termínu zaplacení členského příspěvku!).
 
  • Účast na členské schůzi
Jedním slovem katastrofální. Výbor změnil termín na listopad po kritice členské základny, že prosincové termíny kolidují s firemními vánočními večírky. Ovšem zdá se, že listopadový termín koliduje s individálními programy ještě mnohem více a na schůzi se dostavilo pouze 10(!) členů, což není ani třetina členské základny. Tento fakt se negativně projevil hned na prvním bodu programu, který předseda otevřel - na dovolbě třetího člena výboru (viz následující bod).
 
  • Dovolba třetího člena výboru
Vzhledem k neusnášeníschopnosti schůze (viz předchozí bod) nemohlo být přistoupeno k dovolbě třetího člena výboru. Tvůrce našich stanov (Petr S.) předpokládal, že stanovení pouze třetinového kvóra nutného pro přijímání rozhodnutí členskou schůzí je výjimečně nízká laťka, kterou nebude problém dosahovat..., nestalo se...:-(
Výbor předpokládá dovolbu třetího člena na letním soustředění ve Vodňanech 2022. Zájem kandidovat do výboru projevil Tomáš (M), v souvislosti se založením střediska mládeže (viz bod níže) a vcelkou logickou úvahou, že hlas střediska by měl v rozhodování výboru rezonovat.
Petr v souvislosti s dovolbou:
- uvedl, že výbor má dle stanov čl.6, bod 5 za povinnost kooptovat třetího člena výboru, jehož mandát je platný vždy až do další členské schůze
- kritizoval dlouhou dobu fungování výboru v neúplném složení. Pokud dojde k dovolbě až na soustředění v červnu 2022, tak výbor skoro dva a půl roku pracoval bez třetího člena (Petr odstoupil už v únoru 2020)...
 
  • Hospodaření spolku
Předseda informoval o historicky největším zůstatku v pokladně spolku! Redakce neví, zda je možné o zůstatku informavat na veřejně přístupném webu, ale má za to, že dobré hospodaření výboru by zasloužilo pochvalu, právě i zveřejněním výše zůstatku (snad je možné alespoň zmínit, že se jedná o pěticifernou částku). Na příznivém vývoji spolkových financí se významně podílejí pronájmy (středy, neděle, občasné víkendy...), o které se především zasloužil právě předseda a pak Petr S. aktivní prací s pronájemci a jejich získáváním. Větší či menší částkou (Áčko 1.000,- Kč, Béčko 600,- Kč a Céčko 300,- Kč) přispěl do pokladny i každý tým umístěním v pražské soutěži (shodou okolností A, B i C skončilo shodně na třetím místě...).
 
  • Členský příspěvek na rok 2022
Příspěvek na příští rok je stejně jako v minulém roce stanoven na 2.500,-Kč (pro členy hrající soutěž - zapsaní na soupisku) a 1.000,-Kč (pro členy nehrající soutěž - nezapsaní na soupisku). Termín pro zaplacení je 26.1.2022, bez výjimek. Člen, který chce být zapsán na soupisku a nezaplatí v uvedeném termínu (tj. peníze fyzicky na účtu nebo v pokladně spolku) nebude hrát soutěž!
Pro platby jsou dva kanály - jednak v hotovosti Viktorovi (výbor upřednostňuje), a nebo převodem na účet (číslo účtu spolku  naleznete ZDE). Výbor upozorňuje na nutnost jednoznačně identifikovat platícího člena při platbě převodem!
 
Po předchozích (několikaletých) diskusích Viktor oznámil založení střediska mládeže. Impulsem se stalo rozhodnutí Tomáše M. stát se garantem tohoto střediska. Petr vyslovil uznání Tomášovi za rozhodnutí vést středisko mládeže a vyzval ostataní členy k podpoře tohoto projektu a k maximální pomoci každého člena v práci střediska. Upozornil, že zřízení střediska náš oddíl posune mezi nejvýznamnější pražské (možná celostátní) oddíly. Viktor se k výzvě připojil. Další informace o středisku mládeže ZDE.
 
2. března 2022 proběhne turnaj pro zvané Viktor Trophy 2022. Další informace k turnaji ZDE.
 
Výbor důrazně žádá členy (všechny členy!) k účasti ve dvou brigádních termínech (v sobotu 26.3.20022 a v sobotu 2.4. 2022) pro přípravu hřišť na letní sezónu. Udělejme si na brigádu každý čas! Všechny podrobnosti k jarnímu brigádničení v r. 2022 ZDE.
 
POZOR: termín soustředění se z července posunuje už na polovinu června (!!!). Všechny informace k soustředění naleznete ZDE.
 
Vše o Balkan Cupu 2022 (sobota 13.srpna 2022), kdy se už po šesté sejdeme "ve stínu cedru", naleznete ZDE.
 
Naše společná návštěva mistrovství světa ve vysočanské hale Univerzum, původně naplánovaná na rok 2020, pak přesunuta kvůli pandemii na rok 2021 je znovu přesunuta (snad naposledy) na listopad 2022. Všechny informace, (datum, možnosti dokopupení přenosné třídenní vstpenky, atd...) naleznete ZDE.
 
Výbor stanovil termín příští členské schůze na pátek 4.11. 2022, což je první den přeloženého mistrovství světa v nohejbale, kterého se společně účastníme (jako diváci:-). Výbor si od tohoto termínu slibuje vyšší účast... Pro další informace o schůzi v roce 2022 klikni ZDE.
 
Dále účastníci probírali kuolárně další záležitosti chodu oddílu (např.):
 
  • webové strany
výbor a Petr diskutovali o budoucnosti webových stran.
S ohledem na roztržku na soustředění 2021 ve Vodňanech (kdo byl ví), která spočívala v rozdílnosti nahlížení na fungování webových stran, Petr počítá s vedením webových stran jen v omezeném rozsahu. Protože už se nechce dostat do podobného sporu, navrhl výboru:
- že buď s prací na webu skončí (ideálně ke konci roku)
- nebo webové strany bude jen editovat formou zabezpečení funkčnosti a struktury, vložením článků, které napíšou třetí osoby, bez záruky obsahu, případně pouze s jazykovou korekturou a opravou gramatiky...
- případně, pokud by se podařilo sblížit pohled na fungování webu a nedegradovat jej na pouhou kroniku událostí, je možno uvažovat o pokračování v dosavadním  rozsahu. Výbor se nebrání uvažovat o této variantě.
Dále Petr výbor opakovaně upozornil na současný nevyhovující stav zakoupených webových služeb, které neumožňují provádět zálohu webu a doporučil výboru zakoupit větší diskový prostor (1GB). Větší balíček služeb nám kromě většího protoru poskytne možnost zálohovat současný web, pořídit vlastní emailovou adresu a další výhody... Výbor vyjádřil pochopení pro investici tohoto typu.
Pro lepší pochopení významu webu je třeba zavnímat jeho finanční přínos. Cca polovina všech nových členů přišlo přes webové strany. Čili kromě posílení členské (hráčské) základny je možno všechny členské příspěvky těchto členů považovat za přímý finanční přínos webu. Nesporným kladem je i významné zvýšení pražského (ale i celostátního) povědomí nohejbalové veřejnosti o našem oddílu...
 
  • volba výboru 
výbor zvažuje, že by na letním soustředění proběhla nejen dovolba třetího člena výboru, ale volba celého nového výboru, s mandátem na příští funkční období. Je poněkud nešťastné, že současnému torzu výboru končí pětiletý mandát 23.2. 2022 (volba dosavadního výboru proběhla na ustanovující schůzi 23.2. 2017 - zápis zde). Spojit dovolbu s volbou celého výboru je jistě krok správným směrem, škoda, že k dovolbě asi nedojde před koncem mandátu...
Každopádně je dobře, že se objevují zájemci o práci ve výboru...
 
  • elektrifikace hřiště
principiálně se výbor nebrání elektrifikaci hřiště, dokonce ani provedení osvětlení, zvláště za situace, kdy jsou prostředky k realizaci. Výbor tento bod nezařadil na jednání, protože očekává aktivitu od členské základny a projektem osvětlení by se zabýval v případě, že by se mezi členy našel odpovědný člen, který by celý projekt garantoval (zaštítil) a odpovídal by za úspěšné provádění a dokončení... Podobně, jako se našel garant odpovídající za vznikající středisko mládeže (viz výše).
 
  • soudcování
Petr oznámil, že nemá v úmyslu prodloužit svojí rozhodcovskou licenci (hlavně z časových důvodů), a protože je jediným současným držitelem v oddíle, klade to před výbor výzvu jak splnit povinnost oddílu zajistit určitý předepsaný počet (cca osm) odřízených utkání licencovaným rozhodčím. Petr vyzval přítomné, aby zvážili pomoc oddílu právě formou absolvování školení a získání licence. Případným zájemcům nabídl být nápomocen při objasnění všech záludností tohoto procesu (časové nároky, rozsah znalostí, způsob testů...). Platbu za získání licence (a asi i dres rozhodčího) uhradí oddíl. Vlastní soudcování je honorované, plus stokoruna cestovného za odřízené utkání. Další (ale dražší) možností je zaplatit licencovaného rozhodčího... Více o rozhodcování např. ZDE, nebo ZDE...
 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil a v 19:35 předseda ukončil oficiální část schůze a vyzval ke konzumaci vynikajícího guláše.
Petr

2021-11-05-členská schůze - úvodní info

27.9. - redakce webu upozorňuje, že o termínu, programu, nebo dalších podrobnostech letošní schůze není zatím ničeho známo...
29.9. - výbor emailem stanovil datum konání na 5.11. 2021, redakce webu uporzorňuje, že termín je bez přesného času, místa, nebo dalších podrobností...
30.9. - předseda doupřesnil čas zahájení na 18:00 a jako místo potvrdil terasu restaurace Spojka.
18.10. - přededa emailem seznámil členy s programem schůze:
 

Program schůze:

1. zahájení a přivítání přítomných

2. zhodnocení výsledků letošní soutěžní sezóny

3. zpráva o hospodaření za rok 2021 a stanovení příspěvků na rok 2022

4. plán aktivit našeho spolku pro rok 2022

5. organizace a brigády pro rok 2022

6. přijímání nového člena pro doplnění výboru oddílu Nohejbal Žižkov, a.s.

7. diskuse

8. závěr

 
Poznámka redakce: ze šroubované věty šestého bodu není úplně jasné o co se jedná? Znamená to dovolbu třetího člena výboru...???
Pro více informací sleduj tuto stranu...
-pes-