GDPR a ochrana osobních údajů - obecně

Ochrana osobních údajů je pojata jako vnitřní dokument, který upravuje nakládání s osobními údaji v co nejobecnější rovině pro použití v rámci našeho spolku, a dokládá pro účely kontroly ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů/subjektů údajů apod., že spolek úpravu GDPR přijal a řídí se jí při nakládání s osobními údaji a jakým způsobem.

Principy ochrany osobních údajů a GDPR, kterými se spolek a jeho orgány řídí, textově zachycuje druhá strana přihlášky ke členství v našem spolku.

-výbor-

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jsou poskytovány NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. v rozsahu požadovaném přihláškou do NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s., včetně rodného čísla, jsou nezbytné pro řádné vedení členské základny spolku a pro ochranu práv spolku a jejich poskytnutí je tak povinné.

Požadované osobní údaje jsou v NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. a následně pak v celé struktuře České unie sportu, z.s. (dále jen ČUS), jejímž je NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s.  členem, evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění plnohodnotného využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Řádně evidovaná členská základna je např. podkladem pro stanovení příspěvku na činnost z vlastních zdrojů střešních organizací, pro jednání o uzavření kolektivních smluv s ochrannými organizacemi (OSA, Intergram). Osobní údaje jednotlivých členů jsou rovněž potřebné pro sjednání úrazového pojištění účastníků sportovních akcí, sjednání pojištění odpovědnosti trenérů apod.

Osobní údaje člena NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s., včetně rodného čísla, jsou poskytovány do centrální evidence členské základny příslušného sportovního svazu, zejména pro identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje jsou rovněž poskytovány ve struktuře ČUS, příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně Výkonnému výboru ČUS v souladu s vnitřními předpisy ČUS, a to formou jejich vložení do Informačního systému ČUS. Na všech úrovních evidence osobních údajů, tj. jak v NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. tak i v rámci struktury ČUS, kde jsou údaje zpřístupněny pouze pracovníkům, jejichž náplň práce to vyžaduje. Tito pracovníci mají přístup do informačního systému po přihlášení svých jedinečných uživatelských jmen a po zadání svého tajného hesla.

Dále pak jsou osobní údaje členů NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. zpřístupňovány v rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu k doložení splnění podmínek stanovených programy podpory sportu vyhlašovaných v kompetenci MŠMT dle zákona č. 115/2001Sb. o podpoře sportu. Pro tyto účely je poskytnutí rodného čísla povinné. Obdobně platí pro poskytovatele dotací, grantů apod. z jiných veřejných zdrojů, zejména z krajů a obcí.

Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail je dobrovolné, ale jejich poskytnutí umožňuje komunikaci se členem a tím jeho lepší informovanost o záležitostech NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s., o konání sportovních akcí a podobně.

Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů člena, pokud se nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné právní úpravy (např pro reportážní účely).

-výbor spolku-

GDPR - metodika

Svým podpisem na přihlášce za člena NOHEBAL ŽIŽKOV, z.s. člen souhlasí se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č. 101/2000 Sb., v platném znění a uděluji souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb., v platném znění.

Souhlasí rovněž s tím, aby NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. zpracovával a evidoval osobní údaje poskytnuté v souvislosti s členstvím a činností v NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo.

Dále souhlasí s tím, že NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu a současně příslušnému Okresnímu sdružení ČUS a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasí i s tím, že NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. je oprávněn zpřístupnit údaje o členu/člence vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství.

Člen/ka byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000 Sb., v platném znění tak, jak jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

Tyto informace člen potvrdil vlastnoručním podpisemu přihlášky za člena NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s.

-výbor spolku-

Používání COOKIES webovou stranou https://www.nohejbalzizkov.cz/

Webové stránky https://www.nohejbalzizkov.cz/ (dále jen "Stránky") provozované spolkem NOHEJBAL ŽIŽKOV, z.s. (dále jen "Spolek") používají soubory cookies. Cookie je malý textový soubor, který některé webové stránky ukládají ve vašem počítači. Soubory cookies slouží ke správné funkčnosti internetových stránek, mohou například pomáhat dokončit proces služeb poskytovaných Spolkem (třeba při aktivování služby pro přihlašování uživatelů, takže tyto údaje není třeba znovu zadávat..). Podle informací, které může získat Spolek pomocí cookies nelze však identifikovat konkrétní osobu a Spolek ani cookies neslučuje s dalšími daty za účelem takové identifikace.

Stránky mohou obsahovat cookies třetích stran za účelem získávání anonymních statistik o návštěvnosti a chování uživatelů za použití služby Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics naleznete ZDE. V souvislosti s používáním cookies třetích stran však nejsou zpravidla ukládány žádné osobní údaje.

Pomocí nastavení Vašeho prohlížeče můžete ukládání cookies do Vašeho počítače (či jiného obdobného zařízení) přijmout nebo zamítnout. Nicméně pokud budou cookies deaktivovány, bude možné, že nebudete moci využívat všechny (i v budoucnu instalované) interaktivní prvky Stránek a funkcionalita Stránek bude omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Cookie je možné taky vymazat v nastavení Vašeho prohlížeče (obvykle umístěno v historii navštívených stránek, avšak závisí na typu prohlížeče). Pokud chcete získat více informací o souborech cookies nebo chcete vědět, jaké cookies máte uložené ve Vašem zařízení a jak je spravovat a mazat, navštivte tuto webovou stránku https://www.allaboutcookies.org / www.aboutcookies.org.

Níže vám nabízíme podrobné informace o všech cookies na Stránkcáh. Najdete zde i informace týkající se jejich účelu a ve specifických případech i možnosti jejich deaktivace. 
Detaily o cookies na Stránkách vycházejí z kategorií cookies, které naleznete v příručce Mezinárodní obchodní komory, podle níž se cookies dělí do následujících kategorií:

  • Nezbytně nutné:

Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po 
webových stránkách a používat speciální funkce stránek, jako je přístup k bezpečné oblasti internetových stránek. Bez těchto zásadních cookies nelze používat některé části webových stránek. Stálé cookies nejsou v této kategorii obecně používány, není-li to opravdu nutné.

  • Výkonostní:

Tyto cookies umožnují webové stránce uložit uživatelské preference jako, například, jazykové nastavení. Zajištují uživateli vylepšené a individuálnější užívání webové stránky. Tyto cookies nemohou shromažďovat informace o aktivitách uživatele na jiných webových stránkách.

  • Funkční:

Tyto cookies mohou obsahovat cookies poskytující služby na uživatelovo dožádání. Tyto soubory cookies shromažďují informace o chování uživatele. Tyto informace jsou součástí zpráv, jejichž účelem je zlepšení webových stránek. Všechna nashromážděná data jsou anonymní.

  • Cílené a reklamní:

Tyto cookies se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně̌, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Díky tomu lze také lépe komunikovat s potenciálními inzerenty.

-pes-