Boje na "centr" kurtu...

Boje na "centr" kurtu...